Soffgruppen i Altevasshytta.

Soffgruppen i Altevasshytta.